Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 17/11/2016
Dung lượng: 3,626Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:
Nhà xuất bản: Sưu Tầm
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 102
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 0
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

CHƯƠNG I

XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN NGÂN HÀNG

1.1. RỦI RO TÍN DỤNG 01

1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 01

1.1.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 01

1.1.2.1. Các nguyên nhân khách quan 01

a. Do môi trường kinh tế không ổn định 01

b. Rủi ro do môi trường pháp lý 03

c. Sự thanh tra, kiểm tra giám sát của NHNN chưa hiệu quả 04

1.1.2.2. Rủi ro do nguyên nhân chủ quan 04

a. Rủi ro từ phía khách hàng vay 04

b. Rủi ro từ phía ngân hàng cho vay 05

1.2.XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN 07

1.2.1. Định nghĩa xếp hạng tín nhiệm 07

1.2.2.Sự cần thiết phải XHTN trong hoạt động tín dụng ngân hàng 08

1.2.2.1.XHTN doanh nghiệp vay vốn ngân hàng 08

1.2.2.2.Sự cần thiết phải XHTN trong hoạt động tín dụng ngân hàng 08

a.Do yêu cầu hạn chế rủi ro tín dụng 08

b.Do yêu cầu lựa chọn khách hàng cho vay 09

c. Để hỗ trợ phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro 09

d.Xây dựng chính sách khách hàng 10

1.2.3.Vai trò của XHTN 10

Trang 3

1.2.3.1. Đối với ngân hàng thương mại 10

1.2.3.2. Đối với thị trường tài chính 11

1.2.3.3. Đối với doanh nghiệp được xếp hạng 11

1.3.NGUYÊN TẮC VÀ CÁC CHỈ TIÊU XHTN DOANH NGHIỆP 12

1.3.1.Nguyên tắc xếp hạng tín nhiệm 12

1.3.2.Các chỉ tiêu thường dùng để XHTN doanh nghiệp 13

1.3.2.1.Các chỉ tiêu tài chính 13

1.3.2.2.Các chỉ tiêu phi tài chính 13

1.4.SƠ LƯỢC XHTN TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO

VIỆT NAM 14

1.4.1.Sơ lược XHTN trên thế giới 14

1.4.1.1.Xếp hạng tín nhiệm tại Mỹ 14

1.4.1.2.Xếp hạng tín nhiệm tại Nhật Bản 15

1.4.1.3.Xếp hạng tín nhiệm tại Thái Lan 15

1.4.1.4.Xếp hạng tín nhiệm tại Malaysia 15

1.4.2.Bài học kinh nghiệm về XHTN doanh nghiệp cho Việt Nam 16

1.4.2.1.Các NHTM xây dựng hệ thống XHTN của riêng mình 16

1.4.2.2.Cần thiết phải xây dựng tổ chức XHTN độc lập 17

1.4.2.3.Xây dựng đầy đủ các chỉ tiêu đánh giá mức độ tín nhiệm của khách

hàng vay 17

1.4.2.4.Tham khảo kết quả xếp hạng để quyết định đầu tư 17

Kết luận Chương I 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XHTN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN

HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

2.1.GIỚI THIỆU NH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 19

2.1.1.Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển 19

2.1.1.1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 19

2.1.1.2.Cơ cấu tổ chức 20

2.1.2.Tình hình hoạt động 20

2.1.2.1.Tình hình tài chính và quả hoạt động kinh doanh 20

2.1.2.2.Tình hình hoạt động tín dụng 21

Trang 4

2.2.TÌNH HÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM TẠI VIỆT NAM 21

2.2.1.Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước 22

2.2.2.Doanh nghiệp kinh doanh thông tin tín nhiệm 23

2.2.3.Xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng thương mại 24

2.3.THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP XHTN DOANH NGHIỆP TẠI BIDV 24

2.3.1.Quy trình XNTN 24

2.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá 25

2.3.2.1.Các chỉ tiêu tài chính 25

2.3.2.2.Các chỉ tiêu phi tài chính 27

2.3.3.Phương pháp tính điểm 29

2.3.3.1.Thang điểm các chỉ tiêu tài chính 29

2.3.3.2.Thang điểm các chỉ tiêu phi tài chính 31

2.3.3.3. Điểm thưởng phạt 33

2.3.4.Kết quả xếp hạng 34

2.3.4.1. Đối với doanh nghiệp đã quan hệ 34

2.3.4.2. Đối với doanh nghiệp mới quan hệ tín dụng lần đầu 34

2.3.5. Đặc điểm khách hàng theo hệ thống XHTN của BIDV 36

2.3.6.Ví dụ minh họa XHTN một doanh nghiệp 37

2.4.SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP XHTN CỦA BIDV VỚI MỘT SỐ TỔ CHỨC

KHÁC 37

2.4.1.Với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 37

2.4.2.Với ngân hàng Công thương Việt Nam 39

2.4.3. Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nan (CIC) 39

2.4.4.Với Công ty Chứng khoán Đệ Nhất 39

2.5. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XHTN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VAY

VỐN TẠI BIDV 40

2.5.1.Kết quả đạt được 40

2.5.1.1.Triển khai XHTN trên toàn hệ thống 40

2.5.1.2.Nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng 41

2.5.1.3.Dựa vào kết quả XHTN để quyết định cấp tín dụng 42

2.5.1.4. Đưa ra chính sách khách hàng trên cơ sở của XHTN 42

Trang 5

2.5.1.5.Hỗ trợ quyết định cho vay trở lên nhanh chóng 42

2.5.1.6.Phương pháp xếp hạng đơn giản, dễ thực hiện và áp dụng 43

2.5.1.7.Phương pháp xếp hạng đã bao gồm nhiều chỉ tiêu quan trọng 43

2.5.2. Những mặt còn hạn chế 43

2.5.2.1. Chỉ tiêu để đánh giá xếp hạng chưa phù hợp 43

2.5.2.2. Quy trìnhh xếp hạng chưa rõ ràng 45

2.5.2.3. Đối tượng xếp hạng chưa phù hợp 45

2.5.2.4. Số lượng các thứ hạng xếp hạng chưa đầy đủ 45

2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế 45

2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan 45

a. Thông tin phục vụ cho xếp hạng không đầy đủ 45

b. Thị trường chưa có nhiều tổ chức XHTN có thể cung cấp kết quả XHTN

cho các ngân hàng tham khảo 46

2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan 46

a. Nhận thức về XHTN chưa cao 46

b. Trình độ cán bộ tín dụng chưa đồng đều 46

c. Ngân hàng chưa có cơ sở dữ liệu riêng 47

d. Kết quả xếp hạng chưa được ứng dụng trong quản lý rủi ro tín dụng 47

e. Nhiều trường hợp xếp hạng chỉ mang tính hình thức 47

Kết luận Chương II 47

CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XHTN

DOANH NGHIỆP TẠI BIDV

3.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA BIDV TRONG THỜI GIAN TỚI 49

3.1.1.Các định hướng cơ bản 49

3.1.1.1. Định hướng về tín dụng 49

3.1.1.2. Định hướng về nguồn vốn 49

3.1.1.3. Định hướng về dịch vụ 49

3.1.2.Các chỉ tiêu cơ bản đến năm 2010 50

3.1.3.Xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm 50

3.2.CÁC KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XHTN 50

3.2.1. Đối với nhà nước 50

3.2.1.1. Xây dựng tổ chức XHTN độc lập 50

3.2.1.2. Tạo môi trường cho hoạt động kinh doanh tín nhiệm phát triển 51

Trang 6

3.2.1.3. Nâng cao chất lượng thông tin tín nhiệm của CIC 51

3.2.1.4. Xây dựng hệ thống dữ liệu để cung cấp thông tin doanh nghiệp nhanh

chóng, đầy đủ, chính xác 51

3.2.2. Đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 52

3.2.2.1.Các kiến nghị về quản trị điều hành 52

a. Nâng cao nhận thức về XHTN 52

b. Xây dựng hệ thống thông tin riêng của BIDV 52

c. Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo cán bộ 52

d. Đẩy mạnh thực thi XHTN trong hoạt động tín dụng 53

e. Định kỳ hoặc đột suất kiểm tra thực hiện XHTN 53

3.2.2.2.Các kiến nghị để hoàn thiện phương pháp xếp hạng 53

a. Đưa thêm trọng số để tính điểm các chỉ tiêu 53

b. Thiết lập chương trình phần mền để thực hiện xếp hạng 53

c. Bổ sung, thay thế các chỉ tiêu tài chính 54

d. Bổ sung, thay thế các chỉ tiêu phi tài chính 54

e. Thay đổi số lượng và ký hiệu bậc xếp hạng 54

3.4.PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG SAU KHI ĐÃ ĐIỀU CHỈNH 55

3.4.1.Bước 1, xác định ngành nghề kinh tế 55

3.4.2.Bước 2, xác định quy mô 56

3.4.3.Bước 3, tính toán và chấm điểm các chỉ tiêu tài chính 56

3.4.4.Bước 4, tính toán và chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính 61

3.4.5.Bước 5, tính tổng điểm 65

3.4.6.Bước 6, xác định kết quả xếp hạng tín nhiệm 66

3.5.VÍ DỤ MINH HỌA XHTN MỘT DOANH NGHIỆP 66

Kết luận Chương III 66

KẾT LUẬN 68

PHỤ LỤC SỐ 01

PHỤ LỤC SỐ 02

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

1.76513 sec| 1956.891 kb