Đăng ký Đăng nhập với Googleplus

Luận văn thạc sĩ kinh tế Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cây vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang

Người gửi: Nguyễn Trí Đức
Ngày đăng: 17/11/2016
Dung lượng: 3,626Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:
Nhà xuất bản: Sưu Tầm
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 119
Đánh giá:
Nhận xét: 0
Download: 2
Loại download: Free
Phí download: Free
Mô tả:

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các từ viết tắt vi

Danh mục các bảng, biểu vii

Danh mục biểu đồ, đồ thị ix

MỞ ĐẦU 1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

2.1. Mục tiêu chung 2

2.2. Mục tiêu cụ thể 3

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

3.1. Đối tượng nghiên cứu 3

3.2. Phạm vi nghiên cứu 3

4. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN 3

5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 4

Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG

SẢN XUẤT VẢI

5

1.1.1. Cơ sở lý luận 5

1.1.2. Cơ sở thực tiễn 20

1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25

1.2.1. Câu hỏi nghiên cứu 25

1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu 25

1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 29

6

Chương II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH

TẾ SẢN XUẤT CÂY VẢI THIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN 31

2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 31

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 31

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 34

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VẢI Ở HUYỆN LỤC NGẠN 38

2.2.1. Lịch sử phát triển cây vải ở Lục Ngạn 38

2.2.2. Vị trí của cây vải trong ngành trồng trọt ở huyện Lục Ngạn 39

2.2.3. Diện tích, sản lượng một số cây ăn quả chủ yếu ở Lục Ngạn 42

2.2.4. Cơ cấu giống vải trồng ở Lục ngạn 45

2.2.5. Tình hình tiêu thụ vải ở Lục Ngạn 47

2.2.6. Tình hình chế biến bảo quản vải ở Lục Ngạn 51

2.3. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VẢI Ở ĐIỂM ĐIỀU TRA 52

2.3.1. Điều kiện sản xuất vải của các nhóm hộ nông dân năm 2006 52

2.3.2. Diện tích, năng suất và sản lượng các giống vải ở điểm điều tra năm 2006 53

2.3.3. Chi phí thời kỳ kiến thiết cơ bản 55

2.3.4. Chi phí chăm sóc vải ở thời kỳ kinh doanh 56

2.3.5 Thuận lợi và khó khăn đối với hộ trồng vải 62

2.4. KẾT QUẢ VÀ HQKT SẢN XUẤT VẢI Ở ĐIỂM ĐIỀU TRA NĂM 2006 64

2.4.1. Kết quả và hiệu quả kinh tế của các giống vải ở điểm điều tra năm 2006 64

2.4.2. Kết quả vả hiệu quả kinh tế sản xuất vải theo tình hình kinh tế của hộ ở

điểm điều tra năm 2006

67

2.4.3. Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất vải ở 3 xã điều tra năm 2006 69

2.4.4. Kết quả và hiệu quả kinh tế của vải thiều sấy khô năm 2006 71

2.4.5. Hiệu quả xã hội 73

2.4.6. Hiệu quả về môi trường sinh thái 74

2.4.7. So sánh kết quả và hiệu quả kinh tế giữa vải sấy khô với vải quả tươi 74

7

2.4.8. So sánh kết quả kinh tế của một số cây ăn quả chủ yếu ở huyện Lục

Ngạn năm 2006

75

Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY

VẢI THIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN 76

3.1. QUAN ĐIỂM - PHƯƠNG HƯỚNG - MỤC TIÊU SẢN XUẤT ĐẾN NĂM 2010 76

3.1.1 Quan điểm về phát trển sản xuất ở huyện Lục Ngạn 76

3.1.2. Phương hướng phát triển sản xuất ở huyện Lục Ngạn 76

3.1.3. Mục tiêu phát triển sản xuất ở Lục Ngạn 76

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY VẢI THIỀU

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NGẠN

78

3.2.1. Giải pháp chung 78

3.2.2. Giải pháp cho từng vùng sinh thái 89

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93

KẾT LUẬN 93

KIẾN NGHỊ 94

Gửi bình luận
Hãy đăng nhập để được bình luận

2.04062 sec| 1939.359 kb